ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี2565และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 เม.ย. 2565
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 เม.ย. 2565
3 รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 เม.ย. 2565
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาสัมธ์โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 ฯ
60
04 เม.ย. 2565
5 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
48
22 มี.ค. 2565
6 ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
69
21 ก.พ. 2565
7 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
31 ม.ค. 2565
8 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ม.ค. 2565
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.บางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 ม.ค. 2565
10 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
17 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15