ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
25 ต.ค. 2555
122 ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้พิการตามโครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
25 ต.ค. 2555
123 ประกาศ อบต.บางน้ำจืด เรื่อง ประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
424
05 ต.ค. 2555
124 ขอประกาศใช้แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
25 ก.ย. 2555
125 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
422
09 ก.ค. 2555
126 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
20 ก.พ. 2555
127 ปะการศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บางน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
20 ก.พ. 2555
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2555
427
06 ก.พ. 2555
129 ประกาศการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ขององค์การริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
427
30 ธ.ค. 2554
130 การขึ้นทะเบียนผู้พิการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
425
01 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14