ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชลธีนิมิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
472
19 เม.ย. 2564
12 ประการศรายงานผลการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบรายเดือน 6 เดือน ด(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564)
466
09 เม.ย. 2564
13 การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2564 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
410
07 เม.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
435
01 เม.ย. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
449
01 เม.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
456
25 ก.พ. 2564
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
482
23 ก.พ. 2564
18 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ก.พ. 2564
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
503
18 ก.พ. 2564
20 ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
16 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14