ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
455
06 ส.ค. 2563
32 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
435
03 ส.ค. 2563
33 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
26 มิ.ย. 2563
34 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
08 มิ.ย. 2563
35 ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาจ้างฯ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
02 มิ.ย. 2563
36 ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการ ร่วมตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
02 มิ.ย. 2563
37 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 มิ.ย. 2563
38 การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 มิ.ย. 2563
39 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
29 พ.ค. 2563
40 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14