ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 ธ.ค. 2562
52 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
24 ธ.ค. 2562
53 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
09 ธ.ค. 2562
54 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
31 ต.ค. 2562
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
452
04 ต.ค. 2562
56 สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2562
57 ประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
413
30 ก.ย. 2562
58 ประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
431
27 ก.ย. 2562
59 ประกาศใช้ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
420
27 ก.ย. 2562
60 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
29 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14