ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
422
24 มิ.ย. 2562
72 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
14 มิ.ย. 2562
73 รับสมัครเยาวชนเข้าอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์ตำบลบางน้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
05 มิ.ย. 2562
74 รายงานผลการพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
22 พ.ค. 2562
75 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
17 พ.ค. 2562
76 ประชาสัมพันธ์ช่องทาง /เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
436
13 พ.ค. 2562
77 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
13 พ.ค. 2562
78 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
10 พ.ค. 2562
79 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
437
07 พ.ค. 2562
80 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
426
07 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14