ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
12 ต.ค. 2564
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 ต.ค. 2564
3 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง ชพ.ถ.53026 สายหลางตาง - หนองพ้อ บ้านท้องครก หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ต.ค. 2564
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 13 และก่อสร้างถังเหล็กทรงลูกบอล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 ก.ย. 2564
5 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 ก.ย. 2564
6 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (1 โครงการ 500,000.- บาท) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 ก.ย. 2564
7 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (3 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ก.ย. 2564
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (19 ส.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 ส.ค. 2564
9 ตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างสำนักสงฆ์เขาไทรทอง หมู่ที่ 3 ต.บางน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 ก.ค. 2564
10 ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.53028 สายเขาใน - หนองนาค หมู่ที่ 4,13 ตำบลบางน้ำจืด สัญญาเลขที่ 1-2564 ลวท.05 ก.พ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
06 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10